Stichting Beheer Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer

Amsterdam Science Park

 


Huurvoorwaarden Congreszalen


Algemene voorwaarden van toepassing op de verhuur van zaalruimte door de Stichting Beheer van het Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer.

Artikel 1 Algemeen/definities

1.
Op alle door de Stichting Beheer van het Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer, hierna te noemen WCW, uitgebrachte offertes en aangegane overeenkomsten van huur en verhuur, verrichten van diensten en/of werkzaamheden en op alle rechtsbetrekkingen tussen het WCW en haar wederpartijen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkingen daarvan moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.

2.
Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op hetgeen tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven het eerder overeengekomene door het WCW wordt verricht en/of geleverd.

3.
In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'veiligheidsrisico's' verstaan: elk risico op het gebied van veiligheid voor mens, dier en omgeving, waaronder maar niet uitsluitend voor deelnemers, medewerkers en gebouw WCW, dat naar objectieve maatstaven niet los gezien kan worden van de activiteiten van de huurder in het kader van zijn met WCW gesloten huurovereenkomst en welk risico, indien dit wordt gerealiseerd, zal (kunnen) leiden tot een claim van derden op de Stichting tot vergoeding van de daarvoor ontstane schade danwel tot andere overlast voor de Stichting.


Artikel 2 Offertes en opties
1.
Het WCW kan geheel vrijblijvend aan de wederpartij een optie op de faciliteiten van het WCW verlenen. Het WCW doet alsdan een aanbieding/offerte met vermelding van de geldigheidsduur van deze optie. De maximale geldigheidsduur bedraagt 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen. Indien de wederpartij niet binnen het verstrijken van de geldigheidsduur aan het WCW kenbaar maakt gebruik te willen maken van de faciliteiten van het WCW, dan is de overeenkomst conform de aanbieding/offerte van het WCW vervallen.

2.
In de aanbieding genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen en zijn berekend op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende tarieven, berekeningsmethoden en prijzen.

3.
Alle aanbiedingen, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend. WCW is eerst gebonden nadat de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk door WCW is bevestigd en, in geval sprake is van veiligheidsrisico's, de wederpartij schriftelijk heeft bevestigd te zullen voldoen aan door WCW met betrekking tot deze risico's gestelde nadere specifieke voorwaarden.
Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, opgaven en overige informatie in offertes, orderbevestigingen, catalogi, prospectussen, webpagina's e.d. van het WCW dienen slechts ter globale aanduiding van de door het WCW te verhuren ruimte(n), te verrichten diensten en werkzaamheden en/of te leveren zaken, en zijn voor details nimmer bindend.

4.
Bij samengestelde prijsopgave bestaat er voor het WCW geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van het overeengekomene tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.


Artikel 3 Prijzen
1.
Door het WCW opgegeven prijzen zijn voorlopig en inclusief eventuele vergoedingen voor gas, water, elektra, schoonmaak etc. De definitieve prijs of prijzen worden bepaald ten tijde van de te verrichten prestatie(s). Overschrijding van de contractueel vastgelegde huurperiode wordt in rekening gebracht met een minimum van een half uur naar rato van de dagdeelprijs van de betreffende zaal. Door toedoen van de huurder ontstane schade aan zalen en/of inventaris wordt aan de huurder in rekening gebracht op basis van terugbrengen in de oorspronkelijke staat.

2.
Het WCW is gerechtigd om prijsstijgingen, die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij wordt uitgegaan van het
prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, dan wel enig daarvoor in de plaats komend indexcijfer. Prijsstijgingen op basis van het hiervoor genoemde indexcijfer, zullen eerst met ingang van 1 januari van enig jaar volgend op het kalenderjaar waarbinnen de betreffende overeenkomst tot stand kwam, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.


Artikel 4 Betalingscondities
1.
Betaling dient te geschieden in Euro's zonder enige aftrek, opschorting of verrekening uit welken hoofde ook, binnen de termijn als aangegeven op de factuur. Indien geen termijn is aangegeven dient de betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Eventuele reclames tegen de factuur dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum door WCW schriftelijk te zijn ontvangen en schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

2.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en komen, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een rente, overeenkomend met een percentage van drie punten boven het promesse-disconto van de Nederlandsche Bank N.V., verhoogd met de eventuele extra opslagrente die WCW over de betrokken periode aan zijn kredietverschaffers verschuldigd is en alle kosten van invordering, ten deze gesteld op ten minste 15% van het ingevorderde bedrag met een minimum van EUR 450, voor rekening van Opdrachtgever.

3.
Het WCW is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en rente van de wederpartij te vorderen alle incassokosten, die door niet betaling zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.

4.
Eventuele creditering kan uitsluitend door het Bestuur van het WCW geschieden.


Artikel 5 Gebruik van het gehuurde
1.
Het door wederpartij georganiseerde evenement moet van wetenschappelijke/zakelijke aard zijn en mag niet in strijd zijn met de doelstellingen van het WCW.

2.
De wederpartij is gehouden het gehuurde slechts te gebruiken voor dat doel waarvoor de overeenkomst met het WCW is aangegaan en welk doel daarbij aan het WCW is meegedeeld.

3.
De wederpartij staat jegens het WCW in voor alle personen die zich op uitnodiging van de wederpartij of anderszins wegens enige relatie met de wederpartij in of in de nabijheid van de door het WCW aan de wederpartij verhuurde (gedeelte van) onroerende zaken bevinden. Zij is jegens het WCW aansprakelijk voor alle door deze personen veroorzaakte schade, uit welke hoofde ook en hoe ook ontstaan, zulks onverminderd de aanspraken welke het WCW jegens die personen heeft.

4.
Wederpartij dient zich te houden aan de huisregels van het WCW.

5.
Elke (potentiële) huurder heeft een informatieplicht naar WCW indien sprake is of zou kunnen zijn van veiligheidsrisico's. Deze informatieplicht bestaat ook in geval van twijfel bij de (potentiële) huurder of al dan niet sprake is van veiligheidsrisico's.


Artikel 6 Annuleringen door de wederpartij
1.
De wederpartij heeft het recht een gesloten overeenkomst met betrekking tot een enkel evenement zonder opgaaf van redenen te annuleren. In dat geval is de wederpartij gehouden om aan het WCW, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, een vergoeding te betalen gelijk aan het hierna genoemde gedeelte van de verschuldigde totale prijs. De verschuldigde vergoeding dient te zijn betaald binnen 14 dagen na verstrekking van een factuur ter zake door het WCW. Artikel 4 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing. Er is sprake van een evenement indien het WCW zulks bij de totstandkoming van de overeenkomst uitdrukkelijk heeft meegedeeld. Bij annulering van de overeenkomst met betrekking tot een enkel evenement: van 14 dagen tot 7 dagen voor datum van het evenement 50%; van 7 tot 2 dagen voor datum van het evenement 75%; op de uitvoeringsdatum van het evenement 100%.

2.
Indien ex artikel 2 lid 1 van deze voorwaarden aan de wederpartij een optie werd verleend, wordt de wederpartij geen vergoeding, zoals in lid 1 van dit artikel vermeld, aan het WCW verschuldigd indien de wederpartij gedurende de looptijd van de optie aan het WCW laat weten van de geboden faciliteiten geen gebruik te willen maken.


Artikel 7 Annuleringen door het WCW
1.
Het WCW is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door het WCW zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk danwel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het WCW gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt het WCW onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende ruimte aan voor de overeengekomen periode danwel de overeengekomen ruimte(n) voor een andere periode.

2.
In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door het WCW geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan het WCW kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

3.
In geval van niet of niet tijdig voldoen aan de informatieplicht als bedoeld in artikel 5.5 danwel het niet of niet tijdig nakomen van de voorwaarden als bedoeld in artikel 2.3, is WCW gerechtigd de overeenkomst te annuleren zonder genoegdoening naar de huurder/wederpartij.


Artikel 8 Aansprakelijkheid
1.
Het WCW aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan goederen, voor persoonlijk letsel of voor vermissing van eigendommen op het terrein of in de gebouwen ontstaan.

2.
De wederpartij verplicht zich jegens het WCW om zich goed te gedragen en zorgvuldig om te gaan met alle zaken welke haar door het WCW zijn verhuurd of anderszins ter beschikking zijn gesteld en deze na afloop van de overeenkomst in dezelfde staat waarin zij ze ontving, weer aan het WCW ter beschikking te stellen, behoudens verbruiksgoederen. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan deze zaken, welke ontstaan is tijdens uitvoering van de overeenkomst of op enig ander moment waarop deze zaken aan de wederpartij ter beschikking stonden.

3.
De wederpartij is ten volle aansprakelijk voor de veiligheid en gezondheid van haar deelnemers en/of gasten. De wederpartij verplicht zich jegens het WCW zich te houden aan de regelgeving inzake de Arbowetgeving. Dit houdt onder meer in, dat de wederpartij zich in geval van een calamiteit, gevolgd door ontruimingsalarm, heeft te gedragen naar de richtlijnen en aanwijzingen van de bedrijfshulpverlening van het WCW.


Artikel 9 Geschillen
Alle overeenkomsten tussen het WCW en de wederpartij, alle offertes van het WCW en alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan zijn uitsluitend aan Nederlands recht onderworpen en worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde gerechtelijke instantie te Amsterdam. Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling doet.

Het Bestuur van de Stichting Beheer WCW.